Giới thiệu sản phẩm - www.vietlinh.vn

MT GÂY TẢO

 

Liên hệ: Minh Tân
Kỹ thuật: (0292) 3501.189
Kinh doanh: (0292) 3843.474

MT GÂY TẢO

Gây màu nước, tạo thức ăn tự nhiên

THÀNH PHẦN:
Ca (trong CaHPO4), Phospho (trong P2O5), K (trong KCl), Zn (trong
ZnSO4), Mn (trong MnSO4), Fe (trong FeSO4).

CÔNG DỤNG:
- Bổ sung khoáng chất, kích thích tảo phát triển.
- Tạo thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
- Gây màu nước cho ao nuôi.

CÁCH DÙNG:
- Gây màu nước ban đầu: sử dụng 1kg/3.000 -5.000 m3 nước.
- Ổn định màu nước, hệ tảo, pH: sử dụng 1kg/5.000-7.000m3.
- Thời gian ngưng sử dụng trước khi thu hoạch: không.

 

Nguồn tin: Minh Tân